Obchodní podmínky a reklamační řád

 1. Vznik smluvního vztahu.
  Smluvní vztah mezi CK Steel Tour s.r.o. (dále jen CK) a fyzickými nebo právnickými osobami jako účastníky zájezdu, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými a záručními podmínkami účasti na zájezdech a službách. Zákazník vyplňuje formulář smlouvy, příp. formulář uvedený na webových stránkách CK (dále společně jen smlouva) a zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů. Odevzdání či doručení smlouvy CK se považuje za objednávku s tím, že smluvní vztah je uzavřen potvrzením ze strany CK, přičemž CK i zákazník prohlašují tuto smlouvu za potvrzení o zájezdu. Smlouva platí pro všechny osoby na přihlášce uvedené, přičemž za smluvní závazky všech těchto osob ručí podepsaný zákazník.

 2. Cena zájezdu a platební podmínky.
  Cena zájezdu je sjednána dohodou mezi zákazníkem a CK jako cena souhrnná. Zákazník je povinen při uzavření smlouvy složit zálohu ve výši minimálně 30 % celkové ceny zájezdu a nejpozději 40 dnů před zahájením zájezdu uhradit doplatek. Při objednávce nebo uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 40 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu jednorázově, nebude-li dohodnuto jinak. Nebudou-li záloha nebo doplatek uhrazeny ve stanovených termínech, je CK oprávněna zrušit účast zákazníka na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího upozornění s tím, že případné neuhrazení doplatku považují CK i zákazník souhlasně za storno zákazníka. Za okamžik úhrady plateb CK i zákazník považují den připsání platby na účet CK nebo den vystavení pokladního dokladu o hotovostní platbě. CK je oprávněna ze zákona zvýšit cenu zájezdu, a to:
  – o 10 % rozdíl mezi cenou pohonných hmot k prvnímu prosinci roku předcházejícímu tomu, kdy je zájezd konán, a k termínu 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu
  – o 10 % rozdíl mezi výší letištních, přístavních a dalších poplatků zahrnutých v ceně zájezdu, a to k prvnímu prosinci roku předcházejícímu tomu, kdy je zájezd konán, a k termínu 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu
  – změní-li se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, a to o procentní rozdíl k prvnímu prosinci roku předcházejícímu tomu, kdy je zájezd konán, a k termínu 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu.

 3. Cestovní doklady, údaje a pokyny k zájezdu.
  Cestovní doklad si každý zákazník obstarává sám. Je přitom povinen dbát, aby tento doklad byl platný po dobu požadovanou všemi tranzitními i cílovými státy. CK nenese zodpovědnost za možné škody vzniklé neplatností nebo neúplností cestovních dokladů, respektive neudělením víz cílového státu. CK doručí zákazníkovi na jeho adresu, příp. uvedený e-mail nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu další údaje a informace k zájezdu, nejsou-li obsaženy ve smlouvě nebo katalogu.

 4. Změny sjednaných podmínek.
  Nutí-li vnější okolnosti CK změnit podmínky zájezdu, navrhne CK zákazníkovi změnu smlouvy s uvedením výše nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne oznámení o změně podmínek zájezdu a před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Smluvní strany se současně dohodly, že za změny závažné je nutné považovat přesun data konání zájezdu o více než 48 hodin, zvýšení ceny zájezdu o více než 15 %, snížení kategorie ubytovacího zařízení, změnu způsobu dopravy a rozsáhlejší změnu programu, spočívající ve zkrácení či prodloužení zájezdu o více než 24 hod. V případě těchto závažných změn a řádném odstoupení od smlouvy má zákazník právo na vrácení již zaplacené částky nebo na její převod k úhradě jiného zájezdu bez stornopoplatků. U změn ostatních, jako je např. změna trasy dopravy, změna objektu ubytování ve stejné destinaci na objekt stejné či vyšší kategorie, zvýšení ceny zájezdu v rozsahu do 15 % apod. se CK a zákazník podpisem smlouvy dohodli, že tyto změny nejsou důvodem pro odstoupení od smlouvy. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto
  změnám došlo zaviněním zákazníka (vědomé nečerpání služeb, nerespektování pokynů průvodce či norem a zákonů navštíveného státu, ubytovacího zařízení, dopravce apod.) nebo z důvodu tzv. vyšší moci – tj. zejména z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení maximálního úsilí. U zájezdů prodávaných na poslední chvíli s výraznými slevami (last minute) si CK vyhrazuje právo upravit některé služby odlišně od popisu v katalogu nebo webových stránkách. První a poslední den zájezdu v cílovém místě jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů, ubytování, úklidu a nelze je považovat za dny plnohodnotného rekreačního pobytu a nelze reklamovat event. zkrácení pobytu.
  U poznávacích zájezdů je průvodce oprávněn v případě časové tísně, špatného počasí, stávky či z jiných závažných důvodů změnit či zrušit některé body programu bez náhrady.

 5. Zrušení zájezdu, odstoupení od smlouvy.
  Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit s tím, že odstoupení je povinen průkazným způsobem (doporučeným dopisem nebo osobně v kanceláři prodejce) oznámit CK. Pokud odstoupí pro nesouhlas se změnou smlouvy nebo zrušila-li CK zájezd z jiných důvodů než pro porušení povinností zákazníkem,
  nabídne CK zákazníkovi náhradní zájezd za podmínek stanovených zákonem.
  CK může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit, byl-li zájezd zrušen nebo poruší-li zákazník svou povinnost. CK má právo zrušit zájezd, nebude-li dosaženo u zájezdů s dopravou organizovanou CK minimálního počtu 40 platících osob (CK je povinna oznámit zrušení zájezdu nejpozději 14 dnů před dnem zahájení zájezdu), přičemž v těchto případech poskytne CK možnost náhradní dovolené na srovnatelné úrovni nebo neprodleně vrátí zákazníkem již složené úhrady. Z důvodu vyšší moci může CK zrušit zájezd bez stanovení jakékoliv lhůty a  současně má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení zájezdu z důvodu vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené nesou obě strany rovným dílem. V případě odstoupení CK od smlouvy pro porušení povinností zákazníka nebo odstoupil-li zákazník od smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinností CK (to vše dále také jen „storno“), zaplatí zákazník CK odstupné (dále také jen „stornopoplatky“), a to:
  1. základní stornopoplatek
   • 10 % z ceny zájezdu, (min. však 300 Kč/os.), pokud k odstoupení dojde dříve než 60 dnů před plánovaným dnem zahájení zájezdu (dále jen odjezd)

  2. zvýšený stornopoplatek
   • 30 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení v období 60-50 dnů před odjezdem
   • 50 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení v období 49-30 dnů před odjezdem
   • 75 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení v období 29-15 dny před odjezdem
   • 100 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení později nebo nenastoupením cesty
   Veškeré výše uvedené poplatky se účtují za každou osobu, které se storno týká. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji, apartmánu či stanu, musí zbývající osoba zaplatit příplatek za obsazení jen jednou osobou (obdobně v případě vícelůžkových zařízení). Při změně pobytového místa nebo termínu na základě požadavku zákazníka dříve než 40 dnů před odjezdem se účtuje poplatek 500 Kč/os. Pokud k takové změně ze strany zákazníka dojde později, je tento případ posuzován jako storno zájezdu a nová smlouva. Při změně v osobě účastníka (účast jiné osoby) na zájezdu (termín, celkový počet osob a destinace zůstávají nezměněny) si účtuje CK poplatek ve výši 300,- Kč za každou změnu. Pro stanovení stornopoplatku je rozhodující datum skutečného oznámení storna CK, tj. doručení doporučeného dopisu nebo potvrzení prodejce o přijetí storna.

  3. stornopoplatek letenek podléhá podmínkám letecké společnosti
 1. Vady zájezdu – reklamace.
  Nemá-li zájezd vlastnosti vymezené smlouvou a zákonem, zajistí CK nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nesjedná-li CK nápravu v určené přiměřené lhůtě, může si zákazník sjednat nápravu sám a CK mu uhradí účelně vynaložené náklady. Pokud se po odjezdu vyskytnou podstatné vady zájezdu, je CK povinna přijmout opatření pro pokračování zájezdu. Pokud zákazník toto opatření z řádného důvodu odmítne, zajistí CK přepravu zákazníka na místo odjezdu. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen vytknout ji CK s nárokem na slevu z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Pokud nebude vada vytčena zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, právo na slevu z ceny nebude přiznáno. Smluvní strany se současně dohodly na tomto režimu uplatnění vad: zákazník je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce zájezdu, delegáta, popř. ubytovatele nebo na asistenční telefonní lince, který je povinen sjednat nápravu. Nepodaří-li se vady odstranit, sepíše zákazník o vadách zápis, který průvodce, delegát nebo ubytovatel podepíše a doplní svým stanoviskem. Reklamaci vad je pak nutné v zákonné lhůtě osobně nebo doporučeným dopisem předat spolu se zápisem do CK, popř. prodejci, u kterého zákazník svůj zájezd zakoupil. CK je povinna rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace, ve složitějších případech si CK vyžádá u zákazníka odklad. Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. Pojištění. Cena zájezdu zahrnuje povinné pojištění proti úpadku a insolvenci CK ve smyslu platné právní úpravy s tím, že CK vydala zákazníkovi doklad o svém pojištění, příp. jej zákazníkovi na jeho žádost předložila. Pojištění osob, zavazadel, storna apod. tabulková cena zájezdu nezahrnuje, zákazník si může zvolit z několika druhů pojištění, které CK nabízí.

 2. Zavazadla.
  Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg/os. v autobusech CK, příp. pořadatele zájezdu je zdarma. Při překročení této hmotnosti není CK, příp. pořadatel povinen zavazadla k dopravě přijmout. Má-li CK, příp. pořadatel k dispozici prostor k přepravě nadlimitních zavazadel, může je přijmout, zákazník je však v takovém případě povinen jejich přepravu uhradit. Zákazník je povinen naložit svá zavazadla do dopravního prostředku nebo předat k odbavení na určeném místě na letišti a v cílové nebo přestupní stanici si je ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel.

 3. Zpoždění.
  CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a silničních cest. Zákazníci musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případech zpoždění (a to v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká zákazníkům právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či na slevu z ceny zájezdu.

 4. Doprava.
  Zasedací pořádek autobusu je sestavován podle data uzavření smlouvy (na dodatečné požadavky nelze brát bez dalšího zřetel). CK doporučuje zákazníkům, pro které jsou důležitá přední místa (z důvodu nevolnosti, focení, natáčení), aby si zájezd rezervovali včas. Zajišťuje-li CK zákazníkům dopravu, je povinen zákazník dostavit se ve sjednaném termínu a čase na sjednané místo nástupu. Nedostaví-li se zákazník k odjezdu, je CK oprávněna pokračovat v zájezdu bez tohoto zákazníka, který je povinen zajistit si případnou náhradní dopravu samostatně na vlastní náklady. CK si vyhrazuje právo vykázat z dopravy klienta, který je pod vlivem omamných látek, znečišťuje svým působením okolí a ohrožuje ostatní klienty nebo zaměstnance CK.

 5. Průvodce.
  V ceně všech poznávacích zájezdů jsou již zahrnuty i služby průvodce CK. V některých destinacích mohou být skupiny doprovázeny pouze průvodcem s místní licencí, kde průvodce CK poskytuje případné tlumočení. V případě těchto průvodců, příp. řidičů nebo personálu je s ohledem na místní zvyklosti obvyklé vybírat spropitné, tipy apod. – o této možnosti a orientační výši bude zákazník předem informován CK v pokynech na cestu.

 6. Zpracování osobních údajů.
  Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních dat včetně rodného čísla uvedeného CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby CK nabízet a poskytovat. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 uvedeného zákona rovněž i jménem všech uvedených na cestovní smlouvě.

 7. Ostatní ustanovení.
  Tyto Všeobecné a záruční podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi CK a klientem a nabývají platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran na smlouvě.

 8. V rámci Nařízení (EU) 2016/679 GDPR zákazník bere na vědomí, že CK Steel Tour s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené s CK Steel Tour s.r.o. v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákonných povinností CK Steel Tour s.r.o. z takového smluvního vztahu vyplývajících.
 9. K uvedenému účelu CK Steel Tour s.r.o. zpracovává osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: identifikačních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis (v případě podnikatele fyzické osoby i obchodní firmu, IČO, sídlo); kontaktních údajů, tj. zpravidla kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefonní číslo; fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje o platbách.
 10. Správcem osobních údajů zákazníka je společnost CK Steel Tour s.r.o., se sídlem Šošůvka 198, 679 13 Sloup, Česká Republika, IČ: 05012546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93089.
 11. Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech CK Steel Tour s.r.o. Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci CK Steel Tour s.r.o.
 12. Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup CK Steel Tour s.r.o. jako správce, jeho zaměstnanci a dále také CK Steel Tour s.r.o. smluvně pověření zpracovatelé, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé CK Steel Tour s.r.o., kteří se zákazníkem uzavírají smlouvy jménem a na účet CK Steel Tour s.r.o., smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).
 13. Osobní údaje zákazníka zpracovávané CK Steel Tour s.r.o. pro účely splnění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, telefonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům, animátorům apod. Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne CK Steel Tour s.r.o. informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.
 14. Zákazník bere na vědomí, že CK Steel Tour s.r.o. je oprávněn uchovávat, zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy. Zákazník bere na vědomí, že CK Steel Tour s.r.o. je oprávněna uchovávat a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro účely oprávněných zájmů CK Steel Tour s.r.o. Osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo tak CK Steel Tour s.r.o. zpracovává za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. Zákazník má  právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na korespondenční adrese CK Steel Tour s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Sloup, nebo emailem na adrese info@cksteeltour.cz nebo při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo oznámením nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. V takovém případě CK Steel Tour s.r.o. nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. Osobní údaje svých zákazníků CK Steel Tour s.r.o. jako správce zpracovává po dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou CK Steel Tour s.r.o. uchovává osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. Doba uchovávání osobních údajů zákazníků CK Steel Tour s.r.o. je dána obecně závaznými právními předpisy upravující zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.
 15. Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu s CK Steel Tour s.r.o. uzavřel. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení.
 16. Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit následující práva:
  1. Právo na informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje CK Steel Tour s.r.o. svým zákazníkům v těchto Všeobecných podmínkách, příp. ve Zvláštních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí smlouvy, a dále pak v informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků Cestovní kanceláře Steel Tour s.r.o., které jsou k dispozici na www.cksteeltour.cz
  2. Právo na přístup k osobním údajům. Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
  3. Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich správnost.
  4. Právo na výmaz (právo být zapomenut) V některých zákonem stanovených případech je CK Steel Tour s.r.o. povinna osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť CK Steel Tour s.r.o. má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.
  5. Právo na omezení zpracování. Zákazník má právo, aby CK Steel Tour s.r.o. omezila zpracovávání jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK Steel Tour s.r.o. již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK Steel Tour s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

V Šošůvce dne 14. 6. 2018