Zásady ochrany osobních údajů

 1. Zákazník bere na vědomí, že CK Steel Tour s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené s CK Steel Tour s.r.o. v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákonných povinností CK Steel Tour s.r.o. z takového smluvního vztahu vyplývajících.
 2. K uvedenému účelu CK Steel Tour s.r.o. zpracovává osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: identifikačních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis (v případě podnikatele fyzické osoby i obchodní firmu, IČO, sídlo); kontaktních údajů, tj. zpravidla kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefonní číslo; fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje o platbách.
 3. Správcem osobních údajů zákazníka je společnost CK Steel Tour s.r.o., se sídlem Šošůvka 198, 679 13 Sloup, Česká Republika, IČ: 05012546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93089.
 4. Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech CK Steel Tour s.r.o. Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci CK Steel Tour s.r.o.
 5. Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup CK Steel Tour s.r.o. jako správce, jeho zaměstnanci a dále také CK Steel Tour s.r.o. smluvně pověření zpracovatelé, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé CK Steel Tour s.r.o., kteří se zákazníkem uzavírají smlouvy jménem a na účet CK Steel Tour s.r.o., smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).
 6. Osobní údaje zákazníka zpracovávané CK Steel Tour s.r.o. pro účely splnění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, telefonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům, animátorům apod. Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne CK Steel Tour s.r.o. informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.
 7. Zákazník bere na vědomí, že CK Steel Tour s.r.o. je oprávněn uchovávat, zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy.
 8. Zákazník bere na vědomí, že CK Steel Tour s.r.o. je oprávněn uchovávat a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro účely oprávněných zájmů CK Steel Tour s.r.o. Osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo tak CK Steel Tour s.r.o. zpracovává za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení formou e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. Zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na korespondenční adrese CK Steel Tour s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Sloup, nebo e-mailem na adrese info@cksteeltour.cz nebo při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo oznámením nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. V takovém případě CK Steel Tour s.r.o. nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
 9. Osobní údaje svých zákazníků CK Steel Tour s.r.o. jako správce zpracovává po dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou CK Steel Tour s.r.o. uchovává osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. Doba uchovávání osobních údajů zákazníků CK Steel Tour s.r.o. je dána obecně závaznými právními předpisy upravující zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.
 10. Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle ustanovení VSP (Všeobecné smluvní podmínky) CK Steel Tour s.r.o. tohoto článku VSP se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu s CK Steel Tour s.r.o. uzavřel. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení.
 11. Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit následující práva:
  1. Právo na informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje CK Steel Tour s.r.o. svým zákazníkům v těchto VSP, příp. ve Zvláštních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí smlouvy, a dále pak v Informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Steel Tour s.r.o.
  2. Právo na přístup k osobním údajům. Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
  3. Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich správnost.
  4. Právo na výmaz (právo být zapomenut) V některých zákonem stanovených případech je CK Steel Tour s.r.o. povinna osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť CK Steel Tour s.r.o. má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.
  5. Právo na omezení zpracování. Zákazník má právo, aby CK Steel Tour s.r.o. omezila zpracovávání jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK

Steel Tour s.r.o. již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK Steel Tour s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.